No. Holland 14

ハーグ 王宮、国会、大使館が集まる政治都市の中心にあるモダン建築群は各省庁の建物